تمت شد [ تمام شد ]  روز شنبه وقت ظهر فی شهر  [ در ماه ]  محرم علی ید [ به دست ] الفقیر المحتاح الی رحمة الله تعالی  اقل العباد [ كمترین بندگان ]  صالح بن شریف  فی قریة [ در روستای ]  شموله  بر ناظران معلوم باد  كه این رسالها  [ نو شته ها ]  حضرت شیخ الشیوخی تاج الانامی شیخ حسن زید فضله و رتبته  از كتب خانه [ كتابخانه ]  حضرت شیخ احمد قصیر كه انتخاب نموده  از قریه قصیران و  آن قریه اسم ولایت است و قریه ای  كه  حضرت شیخ  در آن بوده  دهیست  [ روستایی است ]  زرنبور نام دارد .

نهایت در این ایام آن اسم  نسیا شده [ فراموش شده ]  از دور مشهور بقصیران   [ به قصیران ]  است به قریه كم مشهور است . كم كس در آن ولایت نام آن قریه می داند .

                                      سنه 1222 ھ    [ سال 1222 هجری ]

 

در كتاب المنجد فی الادب و العلوم  صحیفه  [ صفحه ]  418 نوشته است  قصیر نام چند دهی است در سوریا [ سوریه ]  ( شام قدیم )  بنابراین معلوم می شود كه قصیران نام منطقه ای  و محالی در شام  قدیم  -  سوریای كنونی - می باشد .