در آغاز بطور اجمال اجداد خود را رضی الله عنهم و ارضاهم فرد فرد اسمشان را بیان می نمایم .

اینجانب حسین نام خانوادگی نوربخشی فرزند مرحوم والد بزرگوارم ملا عبدالرحمان شموله مغفورله پسر مرحوم جد اولم خلیفه ملا حسن شموله مغفور له ولد مرحوم جد ثانیم ملا عبدالله شموله مغفور له خلف الصدق جد ثالثم ملا سعدی شموله مغفور له فرزند مرحوم جد رابعم ملا موسی دوم شموله مغفور له ولد مرحوم جد خامسم ملا موسی اول شموله مغفور له فرزند جناب مرحوم  ملا ابراهیم مشهور و ملقب به قاضی  ( وجه تلقیبش به قاضی بعدا بیان می كنم )  مرحوم قاضی ولد مغفور جد هفتمینم ملا جامی بوده مغفور له فرزند جد هشتمینم مرحوم شیخ عبدالكریم مغفورله خلف الصدق جد نهم مرحوم شیخ احمد كه شیخ مزبور ولد صلبی جنت مكان حضرت شیخ محمود مشهور به شیخ مولانای شموله بوده است .

شیخ مولانا در قباله و سند خرید قریه شموله چنانكه خودش را معرفی فرموده اند ولد مغفور نوربخش خلف مبرور مولانا محمد بوده اند .