به طوری كه از قرائن استفاده می شود همین ملا موسی [ ملا موسی اول ] فوت فرموده و همسرش حامله بوده ، بعد از وضع عمل كه پسر زائیده ، به اسم پدرش چنانكه معمول است نام گذاری كرده اند .

ملا موسی دوم جد چهارم ما به وجود آمده ولی‌ نه از تاریخ تولدش  و نه از تاریخ وفاتش اطلاعی  موجود است .

ملا موسی دوم دو تا پسر داشته به نام ملا عمر و به نام ملا سعدی جد ثالث ما داشته است .

مرحوم ملا عبدالله جد ثانی ما  ، پسر مرحوم ملا سعدی شموله فوق الذكر است .نامبرده  [  ملا عبدالله ]  دو تا پسر ،  اولی به نام ملا حسن ،  دومی به نام ملا صالح داشته .

همسرش زینبه  نام   [  به نام زینبه ]  ، دختر مرحوم ملا صالح فرزند ملا شریف بوده است . ملا صالح همان زینبه نامبرده  ،  پسری به نام ملا یحیی داشته است .

 

پا نوشت  1 - نسب ملا یحیی بدین ترتیب به شیخ مولا نا می رسد : ملا یحیی بن ملا صالح  بن ملا شریف بن ملا یحیی  بن ملا شریف  بن ملا جامی بن شیخ عبد الكریم بن شیخ احمد بن شیخ محمود مولانا

پانوشت  2 - نسب ملا عبدالله بدین ترتیب به شیخ مولانا می رسد : ملا عبدالله بن ملا سعدی بن ملا موسی دوم بن ملا موسی اول بن ملا ابراهیم قاضی بن ملا جامی بن شیخ عبد الكریم بن شیخ احمد بن شیخ محمود مولانا