ملا شریف مزبور بنا به مدركی كه دردست است مورخه  1298 هجری  [ قمری]  همان ملا شریف برادر ملا ابراهیم  قاضی نیست بلكه نواده او پسر ملا یحیی پسر ملا شریف می باشد .

یك دانگ و نیم از قریه شموله و یك دانگ و نیم از قریه شندره ، ملك صحیح شرعی او بوده است [ ملا شریف بن ملا یحیی  بن ملا شریف  بن ملا جامی بن شیخ عبد الكریم بن شیخ احمد بن شیخ محمود مولانا ]  :

 

خلفان ملا شریف :  ملا صالح ، ملا شمس الدین ، حسن نام ، ملا عزیز

خلفان ملا صالح : یحیی و زینبه مزبورین  بوده اند .

ملا صالح مرحوم ، حصه ارثی خود را كه عبارت از دو سام و ربع سام می باشد از ملك قریتین [ روستاهای ]  شموله و شندره به نذر تبرر شرعی نذر زینبه دختر خود كه مادر ملا حسن مرحوم جد اول اینجانب و ملا صالح خلفان ملا عبدالله  نموده و خودش از مالكیت خارج گردید .

 

پانوشت 1 -  نسب ملا شریف كه نوه دختری او به نام زینبه به عقد ملا عبدالله  - جد ثانی ماموستا – درآمده است بدین ترتیب به شیخ مولا نا شموله می رسد :  ملا شریف  بن ملا یحیی  بن ملا شریف  بن ملا جامی بن شیخ عبد الكریم بن شیخ احمد بن شیخ محمود مولانا

پانوشت 2 -  نسب ملا صالح  كه دو سام  و ربع سام ملك روستاهای شموله و شندره را نذر دخترش زینبه  كه مادر ملا حسن – جد اول ماموستا – می باشد بدین صورت به شیخ مولانا می رسد : ملا صالح  بن ملا شریف بن ملا یحیی  بن ملا شریف  بن ملا جامی بن شیخ عبد الكریم بن شیخ احمد بن شیخ محمود مولانا