مرحوم جد بزرگوارم  «  ملا محمد حسن »  در قریه شموله سكونت داشته و گاها از ظلم و ستم ستمگران كوچ كرده  و به اطراف مكریان در قریه  « جنبوغه » در تاریخ 1280 هجری [ قمری ]  بوده است .

به علت اینكه از طرف سید كاك احمد شیخ سلیمانیه  فرزند شیخ معروف نودهی سمت خلافت و ارشاد مردم داشته است ، چندها مرتبه نامه از سید مزبور به آقایان و ضابطان قریه شموله آورده و چون ایشان به آداب اسلامیت و گناه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران وقعی و اعتباری نشده اند به دستخط  كاك احمد شیخ بلكه به دستورات خدا و پیغمبر هم اعتنا نكرده ، قریه شموله و شندره را غصب و ضبط نموده اند .

و به همین دلیل ملا زاده های شموله  به اطراف مكریان بوكان و غیره  تار و مار گشته اند .