ملا مصطفی  نامی  [ پسر ملا صالح ]    چهار تا خلف دارد  : حاجی ملا عبیدالله  و  ملا عبدالله  و حاجی ملا سعید  و ملا عبدالحمید

در حال فعلی غیر ملا عبدالحمید هر  سه  در قصبه  بوكان سكونت دارند .

ملا عبدالحمید در اطراف ترگه ور  [ ترگور ]  و مرگه ور [ مرگور ]  بسر می برد .

پسر دوم  [ ملا صالح ]  ملا ابراهیم  ، برادر ملا مصطفی ، چهار پسر به نام  ملا صدیق محمودی و نجم الدین  و كامل محمودی و صادق محمودی دارد  .  ملا صدیق مرحوم شده .