(  پسر سوم و چهارم  مرحومان ملا عبدالله  و ملا عبدالوهاب  )

ملا عبدالله عمویم با زینبه نام عمه ام دوقلو یعنی از یك بطن واحد در تاریخ 1282 قمری متولد شده است . فوت او پیش از فوت پدرم 2 الی 3 سال تقریبا بوده .

 ملا عبدالوهاب عمویم آخرین پسر حسن جدم تقریبا در حدود 1340 شمسی فوت نمود . هر سه در قریه شموله متوفی شده اند . بناء علیهذا  پس از كلیه برادران خود وفات فرموده است .

 

(   پسر پنجم مرحوم  خلیفه ملا محمد حسن ، ملا احمد  [ می باشد ]  )

 از نظر سن كوچكترین همه بوده است ولی از لحاظ علمی از همه بزرگتر بوده است . در قریه  « تازه قلعه »  مكریان ، سكونت و به شغل امامت و تدریس اقدام نموده است .

از تاریخ تولد و وفات وی اطلاعی  در دست ندارم و هم در همان قریه فوت فرموده است . دو پسر به نام ملا علی و ملا صادق داشت .

مرحوم ملا علی كه در قریه سرا با هم مشغول تحصیل بودیم ، خیلی آدم متدین و وارع بود . واقعا از حیث ورع و تقوا از پدرش كمتر نبود و ایشان هم در قریه  « تازه قلعه »  مزبوره ، پارسال مورخه 1351 شمسی حیات عاریت را بدرود  فرمودند . خدا به رحمت خود وی را ببخشاید .  آمین

ملا صادق در حال حیات باقی است و فعلا در بوكان سكونت دارند . 

 

پانوشت – چنین به نظر می رسد كه ملا احمد ، آخرین و كوچكترین پسر خلیفه ملا حسن بوده و بعد از بقیه برادران خود فوت نموده است