(  شرح حال خودم  حسین نوربخش  )

اینجانب چنانكه مرحوم والد ماجدم  در ورقه بیاض [ سفید ]  كتاب  «  دلائل الخیرات »  مرقوم فرموده است در سنه  [ سال ]  1333 قمری متولد شده ام  .

اینك متن نوشته مغفور له را تحریر می نمایم  :

« فقد اعطی الله ابنا  فی ساعة الثمانیة لیلة الاحد من تسعة شهر صفر المظفر فی  سنة 1333 قمری . قد وقع الجهاد فی هذه السنة فی  قصبة ورمیه – رضائیه – و میان دو آب .  سمیته محمد حسین . اللهم  اجعله  ولیا عالما صالحا  نافعا لا بویه و لجمیع  المومنین آمین . » 

 

[  خداوند در ساعت هشت شب یكشنبه از نهم ماه  صفر المظفر سال 1333 قمری  پسری به من عطا نمود . در این سال در روستای ارومیه  - رضائیه -  و میاندواب جهادی روی داد . اسمش را محمد حسین گذاشتم .  خداوند او را فرزندی عالم ، صالح و سودمند برای پدرش و برای همه مومنان قرار دهد . آمین  ]

 

با مرحوم ملا عبدالكریم عموزاده ام  فرزند مرحوم ملا عبدالوهاب عمویم  در خدمت پدر بزرگوارم به تحصیل مشغول بوده و هر دو با هم در تاریخ 1345 قمری در روز چهارشنبه 6 ماه صفرالمظفر ابتدا [ شروع ]  به خواندن كتاب ( النموذج ) نموده ایم .