در قریه مزبوره  [ قالوی رسول آغا ]  نزد استاد ملا محمد حسن برده رشی كه در آنجا شغل امامت و تدریس را انجام می داد ، به تحصیل كتاب سیوطی و حسام كاتی اشتغال نمودیم .

از حسن اتفاق ملا محمد حسن عمو زاده ام  و ملا مصطفی قسیمی هم در آنجا تشریف داشتند ، هرچند در ‌آن اوان از لحاظ زندگی مادی در درجه متوسط قرار داشتیم  لكن از اثر حسن صحابت و رفاقت خوبی و خویشی و قرابت ، خیلی خوش گذراندیم .

در تاریخ 1352 هجری [ قمری]  نیز در رفاقت عمو زاده عزیزم مرحوم ملا عبدالكریم به قریه بیوران علیا ( مغرب شهر سردشت )  برای تحصیل از محضر شریف استاد متدین مغفور له كاكه ملا مفتی - رحمه الله – عزیمت و انتقال نمودیم و در آنجا به استفاده و خواندن كتاب عبدالله یزدی و فناری پرداخته [ پرداختیم ] .

در تاریخ 1353 بنده تنها به قریه هیرو آن سوی مرز ایران انتقال نموده و تقریبا یك سال در آنجا در خدمت استاد مرحوم ملا محمد حسن – گورش پر از نور باد – به خواندن قسمتی از شرح عقاید نسفی  و بعدا شروع به كتاب مختصر المعانی نموده [ نمودم ]  .