پس از یك سال تقریبا به قریه بیوران علیا باز مراجعت نمودیم . بعدا بر مصداق  « و من یطلب العلیا یجوب كل فرض و لو ساور تراسها و ذآبها » در تاریخ 1356 هجری  [ قمری]  در صحابت چند نفر مستعد محصل كه یكی از ایشان فاضل دانشمند مرحوم ملا محمد كه مشهور به ملا محمد رش – سیاه – اهل پشتدر بود به قریه بی‍ژوه جهت زیارت فقیه شیخ محمد امین ( رض ) رفته و از آنجا به سوی شهر سلیمانیه عراق رهسپار شدیم .

در شهر مزبور به علت مغرض محصلین عراق با محصلین ایران چند روزی آنجا ماندم .

در نتیجه به هر نحوی كه شد مرحوم ملا عبدالكریم عموزاده ام در مسجد شیخ معروف برادر فاضل شهیر شیخ عمر ابن القره داغی رحمه الله جابجا نمودیم . اینجانب خودم بی محل سكونت ماندم .