از قضایای اتفاقی ندیده و نشناخته با جناب شیخ محمد وانی مهاجر - از تركیه ( وان ) -  ملاقات اتفاق افتاد .

بعد از كمی اطلاع به وضع ایشان  واو عمرو ایشان شدم و با ایشان در یك مهمانی منزل مفتی شهر سلیمانیه شریك گشتم  و ایشان نامه ای به منظور كمك به غریبان كه خودش هم غریب بود به عنوان تقاضای محل سكونت بنده حضور ملا عبداله بیژوه ای ، مدرس در مسجد جامع سلیمانیه وارع  و متدین مرقوم فرمود . متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفت .

محض یادآوری خوانندگان همین تاریخچه متن نامه شیخ مزبور را در اینجا پشت همین صفحه ، ثبت كتابتی می نمایم تا كه خوانندگان را یادآور گردد .