در مورخه 11/8/1331 شمسی یك كتاب كوچكی از یكی از دوستانم دریافت نمودم .مدتی به مطالعه همان كتاب پرداختم . در آن كتاب نوشته شده بود :

( 127 ) رساله واردات محمد معروف به آغاز و انجام از پیر كیا سید علاءالدین محمد بن محمدبن عبدالله موسوی معروف به نوربخش متولد در قاین در 795 و متوفی در سولقان نزدیك تهران در روز پنج شنبه 14 ربیع الاول 869 . سید محمد نوربخش یكی از بزرگان صوفیه قرن نهم ایران بود و موسس طریقه خاصی در تصوف بود كه آن را نوربخشی می گفتند و وی به نظم و نثر فارسی مولفات چند در تصوف دارد  از آن جمله این منظومه واردات یا واردات محمد است كه آغاز و انجام هم نام دارد .

استاد سعید نفیسی این كتاب را با چند كتاب دیگر در كتابخانه رامپور در هندوستان موقع دیدن از كتابخانه دیده اند .