اینك متن وقفنامه را عینا درج می نمایم : 

[ وقفنامه]       برناظران مخفی و پوشیده نباشد

كه جناب شیخ الشیوخ محمود الملقب بمولانا [ ملقب به مولانا ]  رزی [ تاكستان ]  وادی زنگی به پسری خویش هبه كرده است [ بخشیده است]  و چند كسان معتبرالقول در آن مجلس حاضر و شاهد بودند و از آنها یكی فقه اسماعیل و یكی صوفی احمد و یكی فقه خضر و یكی صوفی عمر بودند و شیخ حسن پسرش آن رزی مذكور بوقف [ به وقف ]  صحیح شرعی وقف مسجد نمود بحضور [ با حضور]  این شاهدان مذكوره و چند كسان دگر و این چند كلمه تحریر شد تا لدی الحاجات [ در صورت ضرورت ] بكار آید والسلام علی من اتبع الهدی  

تحریرا  فی  شهر [ نوشته شد در ماه ]   ذی القعده  یكهزار و سی و سه     

فی سنه [ در سال ]   1033

الشهود بما فیه شیخ شمس الدین بیلویه و شیخ عمر بیلوئی و شیخ لطیف صدباری و چند كسان از فقها و مریدان معتبرالقول سرحساب هستند والسلام        

                                                                  [ رونوشت برابر اصل ]                  

و فعلا شیخ حسن نامبرده در شرق « شموله »  در جائی كه مشهور به « داره لو » می باشد  نزدیك و پایین  « رزی وادی زنگی »  مرقدش معلوم  و با حیاط سنگی دور مرقدش گرفته شده است .