از مطالعه كتاب  «  بنه‌ما ڵه‌ی زانیاران  »  و هم بنا به سلسله ای كه راجع به انساب و اجداد شیخ محمود مولانا  در دست است ، جناب شیخ محمود مولانا و هم مطابق سند خرید شموله ابن نوربخش ابن ملا محمد ابن سید حسن شهیر به ملا ابوبكر  می باشد .

ملا ابوبكر مصنف رحمه الله در قریه  « چور » مریوان زندگی كرده است .

ظاهرا چنان معلوم می شود كه شیخ محمود مولانا شموله جد دهمم  در اصل اهل مریوان و از آنجا به طرف شام  ( سوریه )  برای تحصیل از حضور شیخ احمد قصیری  ، غربت و مسافرت اختیار نموده و پس از اتمام تحصیلات بنا به دستور شیخ به ایران  ( شموله )  مراجعت نموده و در كتاب فوق الذكر تالیف جناب ملا عبدالكریم مدرس بیاره ، سادات قریه « چناره »  در شهرزور  و هم سادات « كس نزان »  اطراف شهر سقز از اولاد شیخ مولانا شموله می باشند .

علی هذا جناب شیخ مولانا سید و نواده سید حسن چور مشهور به ملا ابوبكر مصنف می باشد و نسبتش به سید محمد ابن عبدالله سید موسوی خراسانی ملقب به نوربخش درست نیست .

برای اطلاع ناظران این قدر اینجا نوشتم  جهت یادگار .

                                                      حسین نوربخش  

                                    امام مسجد رستم بیگ در مهاباد  24/3/74   

 

برای اطلاعات  بیشتر به كتاب «  بنه‌ما ڵه‌ی زانیاران  »  صفحه  530  و 531 مراجعه كنید .