در اینجا تا  آنجائیكه از پاره كاغذهای كهنه و اواخر كتابها و نوشته هائی كه در دست است ، علم  و اطلاعی از حال و اوضاع گذشتگان سابق الذكر حاصل نموده ، بطور تفصیل تا حدی كه سمعا و یا بصرا به احوال معظم لهم آشنایی پیدا كرده ، می خواهم  به شرح احوال و تاریخ تولد و وفات ایشان ، در صورت علم و اطلاع و قرون هجری زندگی ایشان بپردازم .

هرچند اطلاعات كامل در دست فعلا موجود نمی باشد لكن بعدا سعی و جدیت خواهم نمود در هر جائی و از هر كسی خوشه ای و یا توشه ای گیرم بیفتد .

 

 از آن سرد آمد این كاخ دلاویز         كه تا جا گرم كردی گویت خیز

                                                   [  از نظامی گنجوی ( ره )  ]

 

  تحریر گردید از دست احمد نوربخش  2/2/75  در مهاباد

 

در ابتدا بر مصداق آیه شریفه  « والسابقون السابقون اولئك المقربون » به شرح حال جنت مكان حضرت مرحوم شیخ مولانای شموله جد بزرگوار ابتدا می نمایم [ شروع می كنم  ]  .